تبلیغات
 
ردیف عنـــــوان نشانی اینترنتی
1 وزارت امور خارجه www.mfa.gov.ir
وزارت علوم و تحقیقا ت و فن آوری www.mche.or.ir
3 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكی www.hbi.dmr.or.ir
4 وزارت جهاد كشاورزی www.moa.or.ir
5 وزارت نفت www.nioc.org
6 وزارت نیـرو www.moe.or.ir
www.news.moe.org.ir
7 وزارت بازرگانی www.irtp.com
8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی www.farhang.gov.ir
9 وزارت صنایع و معادن www.mmm.gov.ir
10 وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات www.ict.gov.ir
11 گمرك ایران www.irica.org
12 سایت ولایت مقام معظم رهبری www.wilayah.org
13 سایت ریاست جمهوری www.president.ir
14 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران www.irib.com
15 شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران www.iranair.co.ir
www.iranair.com
16 سازمان بهزیستی www.behzisty.org
www.behzisty.net
17 سازمان منطقه آزاد كیش www.kfzo.com
18 سازمان منطقه آزاد قشم www.qeshm.org
19 سازمان تربیت بدنی www.iranpeo.org
20 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی www.m-found.org
21  فرهنگستان زبان و ادب فارسی www.persianacademy.ir
22 اتاق ایران در امور بین اللمل www.iccim.org
23 مركز بین اللملی گفتگوی تمدنها www.dialoguecentre.org
24 مركز امور مشاركت زنان www.women.or.ir